flashcard number 1-20 ขาวดำ

แฟรชการ์ดหรือบัตรคำเวอร์ชั่นสีขาว-ดำ ภาษาอังกฤษเลข 1-20 สามารถพิมพ์ใส่กระดาษแข้ง และตัดออกมาเป็นบัตร สำหรับเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กเล็กวัยอนุบาล

คุณสมบัติ :
  • รหัสงาน 20200011
  • จำนวน 3 หน้า
  • ประเภทไฟล์ : PDF
  • สี : ขาวดำ
เงื่อนไขการใช้งาน
  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ห้ามไม่ให้นำไฟล์แก้ไข/ลบ/ดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้อนุญาต
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute), (re)upload
  • หากอ้างอิงมายังเว็บ th.kidstation.club จักขอบคุณยิ่ง