คำศัพท์ภาษาอังกฤษ-หมวดหมู่ยานพาหนะ

ใบงานส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หมวดหมู่ยานพาหนะ ประกอบไปด้วย Bicycle , Car , Rocket, Boat , Airplane , Helicopter, Tractor และ Bus

คุณสมบัติ :
  • รหัสงาน 20200020
  • จำนวน 1 หน้า
  • ประเภทไฟล์ : PDF
  • สี : ภาพสี, ขาวดำ
เงื่อนไขการใช้งาน
  • ใช้งานงานส่วนตัวหรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น (Personal and education use)
  • ห้ามไม่ให้นำไฟล์แก้ไข/ลบ/ดัดแปลง/เปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้อนุญาต
  • ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า (Not allow for commercial use)
  • ไม่อนุญาตให้นำไปขายหรือแจกจ่าย (Not allow for (re)sell, (re)distribute), (re)upload
  • หากอ้างอิงมายังเว็บ th.kidstation.club จักขอบคุณยิ่ง